چطور برای گوشت و کلم نرخ میگذارند ولی شهریه مدارس ملی نرخ ندارند ؟

عنوانچطور برای گوشت و کلم نرخ میگذارند ولی شهریه مدارس ملی نرخ ندارند ؟
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۴۷

شماره

س۲ ش۸۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
موضوعانجمن های خانه و مدرسه, جوانان امروز, شهریه مدارس, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

گزارشی از وضعیت مدرسه های ملی و شهریه های بالای برخی از این گونه مدرسه ها، به همراه متن چند مکالمه ی تلفنی والدین دانش آموزان درباره ی انجمن خانه و مدرسه.Sport media | nike