آئین نامه کمک به دانش آموزان بی بضاعت

عنوانآئین نامه کمک به دانش آموزان بی بضاعت
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۳

شماره

س ۱۴ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵۵-۵۵۶
موضوعشهریه مدارس, قوانین و مقررات, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

مصوبه‌ای درباره ی کمک به دانش آموزان بی بضاعت که درتاریخ ۲۰ آبان ۱۳۲۳ به ثبت رسیده و شرایط بهره مندی از این کمک و مواردی که سبب در اولویت قرارگرفتن افراد می شود را بیان کرده و به صورت آزمایشی اجرای آن آغاز شده است.Sports brands | Nike