مدارس ملی ایران

عنوانمدارس ملی ایران
گونهمقاله
نویسندگانانقطاع, ناصر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعشهریه مدارس, مدرسه دولتی, مدرسه غیردولتی, مدرسه ها, مقاله, مکتب مام, ناصر انقطاع
متن کامل

اشاره به کمبود مدرسه های دولتی که نتیجه ی آن روی آوردن خانواده ها به مدرسه های ملی است و بررسی شرایطی که مدرسه های ملی برای خانواده ها به وجود آورده و هزینه های گزافی که دریافت می کنند. اشاره به لزوم اقداماتی از سوی دولت در این زمینه.jordan release date | Nike Shoes