کاربرگه

Found 21 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایش مدرسه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
اجرای نمایش توسط دانش آموزان ارمنی. نوشته شده.
اجرای نمایش نوجوانان. نوشته شده.
شاگردان مدرسه روش نو. نوشته شده.
غلامحسین مفید و گروه نمایش دبستان هومن. نوشته شده.
م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ آل‍ب‍رت‌ ش‍وای‍ت‍زر(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۶ص, نوشته شده.
م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍اه‍زاده‌ ن‍ی‍ک‍و ک‍ار. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶ص, نوشته شده.
مدرسه فرهاد. نوشته شده.
مدرسه فرهاد. نوشته شده.
نمایش در مدرسه. نوشته شده.
نمایش در یک مدرسه. نوشته شده.
نمایش شراب و شیطان. نوشته شده.
۱۳۱۳
مدیر دبستان دخترانه نوربخش, مجوز اجرای نمایش. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران, ص ۲۰ص, ۱۳۱۳.
۱۳۱۲
کودکستان برسابه, نمایش سالیانه اولین کودکستان ایرانیبرسابه. سازمان اسناد وکتابخانه ملي ايران, ص ۱ص, ۱۳۱۲.