اجرای نمایش توسط دانش آموزان ارمنی

اجرای نمایش توسط دانش آموزان ارمنی
عنواناجرای نمایش توسط دانش آموزان ارمنی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, اقلیت ها, عکس, مدرسه مختلط, نمایش, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل