نمایش در مدرسه

نمایش در مدرسه
عنواننمایش در مدرسه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد(رنگي شده)

موضوعبالماسکه, عکس, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

کارناوال نمایشی،