نمایش باغبان و گل سرخ

عنواننمایش باغبان و گل سرخ
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴-۱۳۴۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعباغبان و گل سرخ (نمایش), عکس, مدرسه ادب, مدرسه اقلیت های دینی, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دبستان ارامنه ادب در جشن پایان سال تحصیلی، آبادانjordan release date | New Balance 247 "Castlerock" Buy Now , SneakerNews.com

نمایش باغبان و گل سرخ