نمایش باغبان و گل سرخ

نمایش باغبان و گل سرخ
عنواننمایش باغبان و گل سرخ
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴-۱۳۴۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعباغبان و گل سرخ (نمایش), عکس, مدرسه ادب, مدرسه اقلیت های دینی, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دبستان ارامنه ادب در جشن پایان سال تحصیلی، آبادان