نمایش در یک مدرسه

نمایش در یک مدرسه
عنواننمایش در یک مدرسه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعبالماسکه, عکس, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل