اجرای نمایش در مدرسه

عنواناجرای نمایش در مدرسه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۳
تاریخ نشر

۱۳۴۳

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, نمایش, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
اجرای نمایش در مدرسه