دانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان

دانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان
عنواندانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

۱۹۲۷= (۱۳۰۶)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه مختلط, نمایش مدرسه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل