کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is برنامه ریزی آموزشی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۳ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
مهرداد نبیلی, م‍د‌ارس‌ ت‍ج‍رب‍‍ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍‍ازم‍‍ان‌پ‍ژو‌ه‍ش‌ و ن‍وس‍‍از‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱ج‌ (ش‍م‍‍اره‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), ۱۳۵۵.
۱۳۵۱
سال تحصیلی نو را با اندیشه های نو آغاز کنیم. پیک معلم و خانواده, ص ۳-۴, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
معصومه منتخب الایاله, دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍رب‍ی‍ان‌ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ ه‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
عقیلی, برنامه کلاس کارآموزی تربیت مربی. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
طوسی, ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان ه‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۵.
معلم و تابستان. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۵.
۱۳۳۹
عیسی صدیق, آموزشگاه های فردا. یغما, صص ۲۷۳–۲۷۹, ۱۳۳۹.
۱۳۱۰
جبار باغچه بان, پیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان(دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۹
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
۱۳۰۴
کتب کلاسیکی ابتدائی و متوسطه. تعلیم و تربیت, ص ۶۹-۷۰, ۱۳۰۴.