ایران، مکتب آموزش و پرورش ایرانی میخواهید

عنوانایران، مکتب آموزش و پرورش ایرانی میخواهید
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٥ مرداد ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤
موضوعبرنامه ریزی آموزشی, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

اشاره به نظریات امام محمد غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و سعدی در زمینه ی آموزش و پرورش و سنجش آن ها با نظریات ژان ژاک روسو، تأکید بر لزوم الگو گرفتن از نظریات دانشمندان ایرانی برای برقراری سامانه ی آموزشی مناسب در ایران.short url link | Nike Off-White