در آموزش و پرورش پیرو کدام مکتبیم ؟

عنواندر آموزش و پرورش پیرو کدام مکتبیم ؟
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢٩ تیر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴
موضوعآموزش و پرورش, برنامه ریزی آموزشی, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقد سامانه ی آموزش و پرورش کشور از دیدگاه ناهماهنگی شیوه های آموزش در مدرسه ها و پیروی نکردن نظام آموزش و پرورش ایران از یک مکتب مشخص. همچنین اشاره به کمبود چشمگیر کتابخانه و شیوه ی نادرست استفاده از آن در مدرسه ها. در پایان به نمونه هایی کاربردی در زمینه ی لزوم انتخاب یک مکتب مشخص در سامانه ی آموزش و پرورش کشور اشاره شده است.Running sneakers | Men's Footwear