خبرنگار بوشهر، شروع و پایان سال تحصیلی مدارس در بوشهر تغییر خواهد کرد

عنوانخبرنگار بوشهر، شروع و پایان سال تحصیلی مدارس در بوشهر تغییر خواهد کرد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۶۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه ریزی آموزشی, رستاخیز, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبر تغییر آغاز و پایان سال تحصیلی به علت موقعیت جغرافیایی، کمبود معلم در روستاهای پیرامون بوشهر، کمبود مدارس، کتاب های درسی، امکانات تفریحی و ورزشی.Best Nike Sneakers | Marki