کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is جبار باغچه بان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جبار باغچه بان, بابا الثلج‌. كانون پرورش فكری‌كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ص, نوشته شده.
جبار باغچه بان, بادکنک. چاپخانه علمی, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
جبار باغچه بان, منهم در دنیا آرزو دارم. رنگین‌, تهران, ص ۳۱ص, نوشته شده.
۱۳۵۲
جبار باغچه بان, بابا برفی‌. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان‌, تهران, ص ۲۲ص, ۱۳۵۲.
۱۳۳۷
جبار باغچه بان, درخت مروارید. موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی, تهران‌, ص ۱۴۴ص‌, ۱۳۳۷.
۱۳۳۱
جبار باغچه بان, الفبای خودآموز برای سالمندان. علی اکبر علمی, تهران, ص ۷۴ص, ۱۳۳۱.
۱۳۲۷
جبار باغچه بان, الفبا. على اکبر علمى، مجلس, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۲۷.
۱۳۲۴
جبار باغچه بان, عروسان کوه. چاپخانه علمی, تهران, ص ۱۶ ص, ۱۳۲۴.
۱۳۱۴
جبار باغچه بان, دستور تعلیم الفباء. مهر, تهران, ص ۵۱ص, ۱۳۱۴.
۱۳۰۸
جبار باغچه بان, زندگی کودکان: برای کودکستان‏ها و مطالعه اطفال ابتدایی. بی نا, شیراز, ص ٣٦ ص, ۱۳۰۸.
جبار باغچه بان, گرگ و چوپان, پی اس در یك پرده براى نمایش در كودكستانها و قرائت شاگردان مبتدى. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
جبار باغچه بان, خانم خزوک یا خود انتخاب رفیق. مطبع اسلامى, شیراز, ص ۱۸ص, ۱۳۰۷.
جبار باغچه بان, مجادله دو پری. بی نا, شیراز, ص ۷ص, ۱۳۰۷.