اساس نامه دبستان های کر و لال تهران

عنواناساس نامه دبستان های کر و لال تهران
گونهکتاب
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴- ۱۳۴۵

ناشروزارت فرهنگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۸
اندازه۵/۱۶*۱۲س.م
پدیدآورندگان

جبار باغچه بان

موضوعاساسنامه, دبستان ها, کتاب, کودکان کر و لال
متن کامل

اساسنامه ى جمعیت و برنامه ى تحصیلات ابتدایی پسران و دختران ناشنوا و لال سال ۱۳۳۸.latest jordans | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf