دستور تعلیم الفباء

عنواندستور تعلیم الفباء
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۰۵د
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴- ۱۳۴۵

ناشرمهر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۴
تعداد صفحه۵۱ص
اندازه۲۱*۱۱س.م.
پدیدآورندگان

جبار باغچه بان

موضوعالفباآموز, کتاب, کتاب خواندن (ابتدایی), کتاب درسی, مهر
متن کامل

نکاتی درباره ى دو دیدگاه کلی: یکی انتقاد از کتاب های الفبا که با تعلیمات ابتدایی اصولی سازگاری ندارد و دیگری روش درست آموزش الفبا.Running sports | Air Jordan