پروانه نین کتابى ناغیلدان پاى

عنوانپروانه نین کتابى ناغیلدان پاى
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٠١ک
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴-۱۳۴۵

عنوان دیگر

عنوان به فارسى: (كتاب پروانه بخشى از داستان)

ناشربی نا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۶
تعداد صفحه۳۱ص
اندازه۵/۱۰*۵/۱۴س.م.
پدیدآورندگان

اثر جبار عسگرزاده باغچه بان

موضوعبی نا, جبار باغچه‌ بان, شعر, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
متن کامل

شرح سفر باغچه بان از تهران به آذربایجان براى آشنایى با طبیعت،محصولات کشاورزى، و... همراه با اطلاعاتى درباره ى اعضاى بدن و لزوم رعایت بهداشت و برخى اصول آداب و معاشرت.trace affiliate link | Sneakers Nike Shoes