کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: پدیدآورنده is عباس حری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
عباس حری, واقع گرایی در ادبیات کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١١]–١٤, ۱۳۶۳.
۱۳۵۸
ژیلا یادگار, پاکدامن, ناصر, و حری, عباس, بررسی فعالیت‌های موسسه انتشارات فرانکلین, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
فتحیه آقازاده تبریزی و حری, عباس, فهرست مجله پیک نوجوانان (دوره های اول تا چهارم), ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۳ص., ۱۳۵۷.
شهین دخت مجیدی و حری, عباس, نقش کتاب در سازندگی کودکان پرورشگاهی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
مهین سیار و حری, عباس, پیشنهاد ایجاد مرکز مواد آموزشی در مدارس راهنمایی تحصیلی با توجه به نظام جدید آموزش و پرورش, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
عباس حری, واقع گرایی در ادبیات کودکان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-١٢, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
عباس حری و انصاری (محقق), نوش آفرین, جامعه شناسی کتابخوانی نوجوانان ۱۵-۱۹ ساله, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.