واقع گرایی در ادبیات کودکان

عنوانواقع گرایی در ادبیات کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٨٠٠
نویسندگانحری, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٣١٥ -

ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [١١]–١٤
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, آثار ادبی واقع گرا, حری، عباس, شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

کودک از سن ده سالگی به داستان های واقعی علاقه پیدا می کند. واقع گرایی در ادبیات کودکان اهمیت زیادی دارد. کودک به وسیله ی این گونه داستان ها دنیای پیرامون خود و مردم را می شناسد و از موقعیت خود در جامعه آگاه می شود. نویسنده ی واقعگرای ادبیات کودکان و نوجوانان وظیفه ی بسیار سنگین و مهمی دارد، چون اثر او افزون بر تأثیرگذاری روی کودکان، باید آن ها را با دنیای پیرامون آشنا کند، بنابراین نباید شعارگونه و غیر واقعی باشد و باید ویژگی های یک اثر هنری و ادبی را هم داشته باشد.Nike shoes | Nike