بررسی ویژگی ها و روایت های همسان افسانه های پریان مکتوب ایرانی با توجه به گروه های سنی کودک و نوجوان

عنوانبررسی ویژگی ها و روایت های همسان افسانه های پریان مکتوب ایرانی با توجه به گروه های سنی کودک و نوجوان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانعندلیب, سپیده, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, حری, عباس
متن کامل

بررسی و تحلیل ویژگی‌ها و روایت‌های همسان افسانه های پریان مکتوب ایرانی با توجه به گروه سنی کودک و نوجوان، و استخراج فراوانی مصداق‌ها و زیر گروه‌های روایت‌های مشابه در ۱۷۹ افسانه ایرانی.