کلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا

عنوانکلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا
گونهکتاب
پدیدآورندگاننقیب الممالک, محمد علی
متن کامل

امیرارسلان پسر ملکشاه رومی با پشت سر گذاشتن ماجراهایی، در خانه ی خواجه نعمان مصری بزرگ می‏شود. سپس به فرخ‏لقا دختر پطرس شاه‏فرنگی دل می بندد. او با دلاوری‏ها و شجاعت بسیار بر همه ی مشکلات چیره می شود و بالاخره به خواسته‏اش می‏رسد.