اخلاق مصور

عنواناخلاق مصور
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١١د
پدیدآورندگانصنيع السلطنه, ابراهيم بن احمد
پدیدآورندگان همکارمحمدکاظم,
ناشرمطبعه کتابخانه علميه مصدق
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۰
تعداد صفحه٢ج
اندازه۲۱*۱۴س.م
پدیدآورندگان

احمد صنيع السلطنه؛ کاتب محمد کاظم

موضوعابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, احمد صنيع السلطنه, ادبیات تالیف, افسانه اندرزی دينی, افسانه تربیتی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, حکایت‌ اندرزی عامیانه, کتاب, کتاب درسی, محمد کاظم
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

نوع چاپ

چاپ سنگی

بهاء

جلداول: ۳۰ شاهى، جلد دوم: ۲ قِران.

نوبت چاپچاپ سوم
متن کامل