کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: پدیدآورنده is ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۵
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, صنیع السلطنه، ابراهیم بن احمد, عکاسباشی، معتمدالسلطان، حضور همایون, ش عکاس/ مترجم. ۱۳۳۵.
۱۲۹۰
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, اخلاق مصور. مطبعه کتابخانه علميه مصدق, طهران, ص ٢ج, ۱۲۹۰.