کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is قوانین و مقررات  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
گفت و شنودی درباره بزهکاری کودکان, مجرم، بیماری است که باید شفایش داد ". آیندگان, ص ۴- ۵، ۷, ۱۳۵۱.
۱۳۳۰
وضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران, شرایط و قوانین مربوط به مادر و کودک ". حمایت کودکان, ص ٩-١٦, ۱۳۳۰.
۱۳۲۳
آئین نامه کمک به دانش آموزان بی بضاعت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵۵-۵۵۶, ۱۳۲۳.
ربیع بدیعی, تربیت و تهیه معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵۶-۱۵۸, ۱۳۲۳.
۱۳۰۶
حسین پیرنیا, قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدائی و تعلیمات عمومی, مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی ". تعلیم و تربیت, ص ۱۳۷-۱۳۹, ۱۳۰۶.
حسین پیرنیا, قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده. تعلیم و تربیت, ص ۳۳۷, ۱۳۰۶.
متحدالمال ها : ترتیب غیبت معلمین. تعلیم و تربیت, ص ۳۴۳, ۱۳۰۶.