قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی

عنوانقانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی
گونهمقاله
نویسندگانسیاسی, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٤-١٣٦٩

ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

آبان - بهمن ١٣٢١

شماره

س ١٢ ش ٨-١١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهالف-و
موضوعآموزش اجباری, آموزش و پرورش, آموزش همگانی, سیاسی، علی اکبر, قوانین و مقررات, مقاله
متن کامل

متن لایحه تعلیمات عمومی اجباری و مجانی که از سوی دکتر سیاسی (وزیر فرهنگ وقت) در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۲۱ به مجلس شورای ملی تقدیم شده، از کمسیون مجلس گذشته و برای طرح در جلسه علنی آماده شده است.Running sport media | Mens Flynit Trainers