وضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران

عنوانوضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٣٧١
عنوان فرعیشرایط و قوانین مربوط به مادر و کودک "
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

فروردین ١٣٣٠

شماره

س ١ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩-١٦
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت, حمایت کودکان, زایشگاه ها, شیرخوارگاه ها, فقر, قانون کار, قوانین و مقررات, كودكستان ها, مادران, مقاله
متن کامل

گزارشی از وضعیت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و زنان در ایران و آمار مراکز بهداشتی و فرهنگی و سنجش بودجه ی این دو بخش با بودجه ی نظامی کشور.Running Sneakers Store | Patike