سخنرانی آقای دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه در رادیو

عنوانسخنرانی آقای دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه در رادیو
گونهمقاله
نویسندگانسیاسی, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٤-١٣٦٩

ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین-خرداد ١٣٢٢

شماره

س ١٣ ش ١-٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهالف-ز
موضوعآموزش اجباری, آموزش و پرورش, آموزش همگانی, سیاسی، علی اکبر, قوانین و مقررات, مقاله
متن کامل

ضرورت وجود قانون آموزش و پرورش همگانی و اجباری به دلایل حیاتی (وابستگی کیفیت زندگی افراد جامعه به این قانون) و سیاسی (لزوم وجود چنین قانونی در کشوری با حکومت دموکراسی) که وحدت ملی را تحکیم می‌کند، در کشور احساس می‌شود. ایرادهایی که به این قانون گرفته شده، از جمله نداشتن آموزگار و کلاس کافی، فقر و کار کردن برخی کودکان، با وجود فرصت ده ساله برای اجرای کامل این قانون، می‌توانند برطرف شوند. برای اجرای بهتر برنامه‌های فرهنگی باید به وضع مالی آموزگاران نیز رسیدگی شودBest Authentic Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify