کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is بازآفرینی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۶
صدیقه هاشمی نسب و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, بررسی جنبه‌ های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان, ش كتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ٤٣٤ ص., ۱۳۶۶.
۱۳۵۷
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا. امیرکبیر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۰ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو و حقیقی, ابراهیم, قصه دروازه بخت. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلای‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [٦٤] ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو, م‍ل‍ک‍ه‌ س‍‍ای‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی ‌طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۴] ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
مه دخت کشکولی, افسانه آفرینش در ایران, (برای نوجوانان ). رادیو تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، سروش, تهران, ص ٥٣ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
ادبیات عامیانه در خدمت کودکان: کی خورده شنگول من. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
مه دخت کشکولی, افسانه باران در ایران: ویژه نوجوانان. سروش، رادیو تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران, تهران, ص ۲۹ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
مهرداد بهار, بستور. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٨ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
محمود مشرف آزاد تهرانی, کی از همه پر زورتره؟. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
محمود مشرف آزاد تهرانی, قصه ی طوقى. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲٣ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۷
فیل و کوران. پدیده, تهران, ص [۱۴] ص, ۱۳۴۷.
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ ‌ه‍ف‍ت‌ ک‍لا‌غ‍ون. ک‍ت‍‍اب‌ زم‍‍ان‌, تهران, ص [۲۲] ص‌, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
مهرداد بهار, جمشید شاه. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۳۰ ص, ۱۳۴۶.
احمد شاملو, خ‍روس‌ زر‌ی‌ پ‍ی‍ر‌ه‍ن‌ پ‍ر‌ی. ن‍ی‍ل‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [۴۰] ص‌, ۱۳۴۶.