ادبیات عامیانه در خدمت کودکان: کی خورده شنگول من

عنوانادبیات عامیانه در خدمت کودکان: کی خورده شنگول من
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۲۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعادبیات عامیانه, بازآفرینی, رستاخیز, مقاله, هدايت، صادق
متن کامل

بررسی اهمیت ادبیات فولکلور ایران در بازآفرینی کتاب های ارزشمند برای کودکان و اشاره به صادق هدایت که جزو اولین کسانی است که در آقاموشه و شنگول و منگول، به این روش کار کرده است.url clone | Nike Shoes