افسانه آفرینش در ایران

عنوانافسانه آفرینش در ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٦٣ک
پدیدآورندگانکشکولی, مه دخت
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٨-

پدیدآورندگان همکارمثقالی, فرشید
عنوان فرعی(برای نوجوانان )
ناشررادیو تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، سروش
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٥٣ ص
اندازه۲۸*۲۱ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مه دخت کشکولی؛ نقاشی و صفحه آرایی از فرشید مثقالی

موضوعادبیات تالیف, افسانه حماسی - دینی, افسانه حماسی- دینی, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازآفرینی, فرشید مثقالی, کتاب, مه دخت کشکولی, مهدخت کشکولی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ريال

تیراژ١٥٠٠٠ ن
متن کامل

دنیا دارای دو بخش تاریک و روشن است. در سرزمین تاریکی اهریمن و در سرزمین روشنایی هرمزد جای دارد. اهریمن تصمیم می گیرد بخش روشنایی را از هرمزد بگیرد. هرمزد با کمک زمان به آفرینش انسان و جهان کنونى می پردازد. سپاه اهریمن پس از سه نبرد طولانى از انسان شکست می خورد. هرمزد به مشى و مشیانه، اولین زن و مرد می گوید: همیشه نیک بیندیشید، به نیکویى پاسخ دهید و با هم به نیکى رفتار کنید.Nike shoes | Nike