کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: پدیدآورنده is فریدون بدره ای  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فریدون بدره ای, الیدور. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, نوشته شده.
جورج پی و بدره ای, فریدون, شگفتیهای آب و هوا(۲۰). ص ص٢٠, نوشته شده.
جورج پی و بدره ای, فریدون, شگفتیهای آب و هوا(۳۶). ص ص٣٦, نوشته شده.
جورج پی و بدره ای, فریدون, شگفتیهای آب و هوا(۸). ص ص٨, نوشته شده.
۱۳۵۷
مارتین لئون کین, شگفتیهای شیمی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
فریدون بدره ای, ت‍ف‍اوت‌ م‍ی‍ان‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ وب‍زرگ‍س‍الان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
آنتوان ربول, تو هرگز نخواهى کشت. اميركبير، كتابهاى طلائى‌, تهران‌, ص ۱۶۲ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
ادوارد پاگرام, آقای هیچکس. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص [٣٠] ص, ۱۳۴۹.
آلن گارنر, الیدور. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ۲۱۰ ص, ۱۳۴۹.
انید بلایتن, پرستوى حرف‏ نشنو. اميركبير، كتابهاى‏طلائى, تهران, ص [۱۱] ص, ۱۳۴۹.
جورج بانسل, ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ه‍وا. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طلای‍ی, تهران, ص ۴۸ ص, ۱۳۴۹.
استر هریس هایلند, شگفتیهای ریاضیات. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
فلورنس ساکاده, از همه بزرگتر, و نه افسانه ديگر از افسانه هاى ژاپن. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۵۱ ص, ۱۳۴۸.
رضا استاد, دختر شبدر. اميركبير، كتابهاى طلائى‌, تهران‌, ص [١٢] ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۵
اسماعیل سعادت, ی‍ک‌ روز ب‍‍ا م‍لان‍ص‍ر‌ال‍دی‍ن. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۸ص‌, ۱۳۴۵.
۱۳۳۹
آن تری وایت, آدمیان نخستین. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نيويورک, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۹.