کتاب کوچه: متل شنگول و منگول

عنوانکتاب کوچه: متل شنگول و منگول
گونهمقاله
نویسندگانهدایت,, بلوکباشی, علی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٢ بهمن ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٦٧]-١٦٨
پدیدآورندگان

از نوشته های پراکنده هدایت؛ با همکاری علی بلوکباشی

موضوعافسانه جانوری, شنگول و منگول، افسانه, علی بلوکباشی, کتاب هفته, متل ها, مقاله, هدایت
متن کامل

بزی که می خواست به صحرا برود و علف بیاورد، به بچه هایش گفت اگر کسی در زد، اول دستش را ببینید. اگر قرمز بود یعنی منم، مادرتان، آن وقت در را باز کنید. گرگ که حرف های بزی را شنیده بود، دستش را با حنا قرمز کرد و بچه ها را گول زد، شنگول و منگول را برداشت و فرار کرد. بزی که برگشت حبه انگور ماجرا را برای او تعریف کرد. او هم رفت دندان هایش را تیز کرد و به جنگ گرگ رفت و او را کشت و بچه هایش را از خانه ی گرگ بیرون آورد.