چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه و افسانه های کودکان

عنوانچگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه و افسانه های کودکان
گونهمقاله
نویسندگانصنعتی زاده کرمانی, مهدخت
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

خرداد ١٣٥٣

شماره

س ۱۱ ش ٢ (شهریور ١٣٥٢): ٩ - ١٣؛ س ۱۲، ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥ - ٨
پدیدآورندگان

ترجمه مهدخت دولت آبادی

موضوعافسانه ها, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, مهدخت دولت آبادى (صنعتى)
متن کامل

ادبیات کودکان در زندگی کودکان زمان ما تأثیر بسیار دارد. کودک خود را جای قهرمان داستان می گذارد و آگاهانه با او همانندسازی می کند. در این مقاله سعی شده است به چند پرسش در این زمینه پاسخ داده شود. از جمله: قهرمانان داستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد، چه حالات روانی پس از خواندن داستان ها در کودک بوجود می آید و کودک چگونه خود را با قهرمان داستان تطبیق می دهد و تأثیر این همانندسازی در رشد شخصیت کودک چیست.Adidas shoes | Nike SB