کاربرگه

Found 34 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
بخشی از افسانه‌یانلیل. نوشته شده.
۱۳۸۲
لالایی, نقطه آغاز ادبیات کودکان ". همبستگی, ص ٧, ۱۳۸۲.
لالایی هم خوابید. همشهری, ص ۱۷, ۱۳۸۲.
۱۳۸۰
اخباری آزا مینا, بررسی تطبیقی آثار هانس کریستین اندرسن و صمد بهرنگی. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, ص ٥٨-٧٧, ۱۳۸۰.
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۶۳
والتر شرف, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٥]–٢١٦, ۱۳۶۳.
میراکلیس، میخائیل, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٩]-٢٢١, ۱۳۶۳.
ویرجینیا هاویلند, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٧]–٢١٨, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو) و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٢٢]-٢٢٦, ۱۳۶۳.
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٣]–٢١٤, ۱۳۶۳.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١١٢] – ١١٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۲
فریدون کار, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌, تهران, ص ۱۶۸ ص, ۱۳۵۲.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه و افسانه های کودکان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٥ - ٨, ۱۳۵۲.
۱۳۴۸
ایرج جهانشاهی و وزیری, فردوس, پیک کودک, دو هفته یکبار ج. وزارت آموزش و پرورش، فرانکلین, تهران, ۱۳۴۸.
نکاتی درباره ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٥٠ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محمد باقر هوشیار, افسانه پلی میان جهان خیال و جهان واقع. پیک معلم و خانواده, صص ۱۰۴-۱۰۶, ۱۳۴۷.
گوته کلینبرگ و لاجوردی, لادن, داستان های تخیلی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٨, ۱۳۴۷.
۱۳۳۲
برادران شکارچی. حمایت کودکان, ص ۴۳-۴۶, ۱۳۳۲.
۱۳۲۸
یحیی مشفق همدانی, کاویان, هفتگی ج. تهران, ۱۳۲۸.
۱۳۱۷
ابراهیم صفا, خواندنیهای تفریحی نوآموزان اکابر و دبستان و تهیه کتابخانه برای آنها, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانی, تهران, ص ٤٨ص, ۱۳۱۷.
۱۳۰۳
نورالهدی منگنه, خیال آورنده ترس است - ترس برادر مرگ است. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۴۰-۴۱, ۱۳۰۳.