کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: پدیدآورنده is مهدخت صنعتی زاده کرمانی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, صنعتی، مهدخت, ش نويسنده، مترجم، سردبير پيك دانش‌آموز و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك. نوشته شده.
۱۳۶۳
سیلویا لوئیز انگدال و صنعتی زاده کرمانی, مهدخت, چرا برای نوجوانان امروز چیز می نویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٦٢] – ٦٦, ۱۳۶۳.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١١٢] – ١١٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, تدریس ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
جولیا کانینگهام (وولفولک), بازیگر. اشرفى, تهران, ص ۸۸ص, ۱۳۵۵.
۱۳۴۸
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, جم جمک برگ خزون. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص [۲٤] ص, ۱۳۴۸.
کی وب و صنعتی زاده کرمانی, مهدخت, چند کلمه ای درباره کاری که انجام می دهم. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ٢٤-٢٨, ۱۳۴۸.
مونرو لیف, س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ردی‍ن‍ان‍د. خ‍وارزم‍ی‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۴۸.
تاونزند، ج رو و صنعتی زاده کرمانی, مهدخت, وضع کتابهای کودکان چگونه است ؟. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ١٣-١٧, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, گنجشک و مردم. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٥ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, ب‍دن‌ م‍ن. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۰ص‌, ۱۳۴۵.
کره اسب سیاه. وزارت آموزش و پرورش، مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان، فرانکلین, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۴۵.