کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: پدیدآورنده is هوشنگ مرادی کرمانی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۲
هوشنگ مرادی کرمانی, چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۹۵]–۱۱۱, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
هوشنگ مرادی کرمانی, چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۲۶ – ۴۷, ۱۳۶۳.