قصه ی کرم ابریشم

عنوانقصه ی کرم ابریشم
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٠٣ک
پدیدآورندگانزرین کلک, نورالدین
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦-

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه[٢١] ص
اندازه۲۵*۲۵ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی از نورالدین زرین کلک

موضوعادبیات تالیف, فانتزی ایرانی, فانتزی جانوری, فانتزی علمی- تخیلی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, نورالدین زرین کلک, ورالدین زرین کلک
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

با جلد شمیز ٤٥ ریال و با جلد اعلا ٦٥ ریال

متن کامل

کرم ابریشم هر روز صبح خواب های عجیب خود را برای دوستانش تعریف می کند. دوستانش به کرم می گویند که چون تاقباز می خوابد این خواب ها را می بیند. روزی کرم ابریشم در خواب می بیند که بال درآورده و پرواز مى کند. صبح که از خواب بیدار می شود می بیند دور خود پیله تنیده و در آن خوابیده است. وقتى از خواب بیدار می شود، می بیند که یک پروانه زیباست.jordan Sneakers | Sneakers Nike Shoes