روب‍اه‍ی‌ ک‍ه‌ س‍رش‌ ک‍لاه‌ رف‍ت‌!

عنوانروب‍اه‍ی‌ ک‍ه‌ س‍رش‌ ک‍لاه‌ رف‍ت‌!
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۶۸۶ک
پدیدآورندگانتولستوی, آلکسی نیکالایویچ
تاریخ تولد - وفات

۱۸۸۲- ۱۹۴۵

پدیدآورندگان همکارسیاهپوش, علی
ناشرابن‌سينا
مکان انتشارتبريز
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۲۴ص‌
پدیدآورندگان

ن‍ق‍ال‌ آل‍ک‍س‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌؛ ب‍ا روای‍ت‌ ع‍ل‍ی ‌س‍ی‍اه‍پ‍وش

موضوعآلکسی نیکالایویچ تولستوی, ابن سینا, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های روسی, ع‍ل‍ی ‌س‍ی‍اه‍پ‍وش, عل‍ی ‌سیاهپوش, کتاب, مجموعه ها, ن‍ق‍ال‌ آل‍ک‍س‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

۲۱*۱۴س.م

بهاء

۱۵ ريال

متن کامل

مجموعه ۳ داستان:شامل:روباه و گربه؛ پرواز روباه؛ روباه و خرگوش.short url link | Nike