کاربرگه

Found 52 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های روسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
م بولاتف, اسب نقره طلائی. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, نوشته شده.
افسانه های روسی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٥٦ ص, نوشته شده.
ایوان جوان و عاقل. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٧ص, نوشته شده.
والنتین کاتایف, بابونه هفتگونه. پروگرس, [مسكو], ص ٢٢ ص, نوشته شده.
عزیزه احمد اووا, برف بهار. بی نا, بی جا, ص [١٤]ص, نوشته شده.
م بولاتف, به فرمان ماهی. پروگرس, مسکو, ص ٢٣ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, چ‍رخ‍ه‍ای‌ ج‍ور واج‍ور. پ‍روگ‍رس, مسكو, ص (۱۶) ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, چ‍وب‍دس‍ت‍ی‌ ن‍ج‍ات‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
سرگی ولادی میخالکوف, خ‍رس ‌ه‍ای‌ ش‍اد, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ روس‍ی‌. غزالي, تهران, ص ۱۳۶ص‌, نوشته شده.
پ. کیپلیک, داس‍ت‍ان‍ی‌ از ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
تیمور ایلچین, دختر برفی. پروگرس, مسکو, ص [١٢]ص, نوشته شده.
ولادیمیر گریگوریویچ سوته یف, دو تا قصه قشنگ, راجع به مداد و رنگ. بی نا, مسکو, ص [١٦]ص, نوشته شده.
ويتالی وال بيانكی, روب‍اه‌ و آق‍ا م‍وش‍ه‌. پروگرس, مسكو, ص (۱۲) ص, نوشته شده.
روب‍اه‌ و خ‍رگ‍وش‌, ق‍ص‍ه‌ی‌ روس‍ی‌. پروگرس, مسكو, ص (۱۶)ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, س‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ گ‍رب‍ه‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لی یف نیکالایویچ تولستوی, س‍ه‌ خ‍رس‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, ق‍ص‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍ره‍ا. پروگرس, مسكو, ص ۱۵۹ ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, گ‍رب‍ه‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ر. كوروش, تهران, ص (۱۶) ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, گ‍رب‍ه‌ ن‍ن‍ر. گ‍وت‍ن‍ب‍رگ, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
ماکسیم گورکی, گ‍ن‍ج‍ش‍ک‌ ک‍وچ‍ول‍و. انتشارات ما, تهران, ص (۱۲) ص, نوشته شده.
آلکسی نیکالایویچ تولستوی, گرگ و بزغاله. گوتنبرگ, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
م بولاتوف, ماشا و خرس. پروگرس, بی ج, ص [١٢]ص, نوشته شده.
سرگی ولادی میخالکوف, میشا خرس و پیپ. گوتنبرگ, تهران, ص [١٦]ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
لی یف نیکالایویچ تولستوی, س‍ه‌ خ‍رس. پروگرس, مسكو, ص ۱۷ ص, ۱۳۵۸.
تیما فییویچ سیرگئی آکساکوف, گل سرخ. پروگرس, مسکو, ص ٣٠ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, چ‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ دوس‍ت‍م‌ د‌اش‍ت‍ن‍د. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۶.
آلکسی نیکالایویچ تولستوی, روب‍اه‍ی‌ ک‍ه‌ س‍رش‌ ک‍لاه‌ رف‍ت‌!. ابن‌سينا, تبريز, ص ۲۴ص‌, ۱۳۵۶.
تاتیانا ماکارووا, م‍ورچ‍ه‌ ش‍ج‍اع‌. بی نا, س‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ، سيمين‏دخت‌, ص ۲۲ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
ترجمانوف, ش‍وک‍ت‍وگ‍ان‌. پروگرس, مسكو, ص ۱۵ص‌, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
د بیستی, برادران باهوش, مجموعه ده داستان. بامداد, تهرا, ص ١٤١ص, ۱۳۵۲.
یوری آورن‍ک‍وف, ت‍و خ‍ورش‍ی‍د داری‌؟. پروگرس, مسكو, ص (۱۶) ص, ۱۳۵۲.
دخترک کلاه قرمزی, شامل نوزده داستان خوب و خواندنی. سنائی, تهران, ص ١٢٧ص, ۱۳۵۲.
سه شکارچی, و ده داستان دیگر. معراجی, تهرا, ص ١٥٠ص, ۱۳۵۲.
میخائیل پلاتسکوفسکی, من سوار ابر پرواز کردم. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
د بیستی, آنائیت, مجموعه داستان. مهر, تهران, ص ١٢٢ص, ۱۳۵۱.