دیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا

عنواندیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانطاهباز, سیروس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۷۷

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۷-۱۸]
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعجایزه ها, طاهباز، سیروس, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

گزارشی از سفر به دانمارک بنا به دعوت کمیسیون ملی یونسکو در آن کشور، برای شرکت در نشست چگونگی کاربرد ادبیات کودکان در خدمت صلح و آشنایی جهانی. در ادامه گزارشی از شرکت در ششمین بینال براتیسلاوا و دریافت سیب زرین برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دلیل کوشش هایش در اعتلای ادبیات کودکان و تصویرگری در این زمینه و همچنین کوشش در راه ایجاد آشنایی و تفاهم بین المللی.spy offers | Men's Sneakers