کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is طاهباز، سیروس  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
سیروس طاهباز, دیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۷-۱۸], ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
سیروس طاهباز, دیداری با اهل کتاب : یادداشتی از بولونیا و استانبول. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۷, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
سیروس طاهباز, مجموعه یی از قصه های مردم جهان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
سیروس طاهباز, گزارشی کوتاه از نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۷-۲۹, ۱۳۵۲.