تاسیس کودکستان

عنوانتاسیس کودکستان
گونهسند
شماره دسترسی۱۷ت
فرستندهشهبازیان, ر.
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۱۶مرداد ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعارامنه, ر.شهبازیان (رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت), سند, کودکستان ملت, کودکستان ها, مدرسه اقلیت های دينی, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

معرفی کودکستان "ملت" ارامنه رشت و اجازه ادامه فعالیت برای ادامه کار کودکستان ها در رشت .latest Running Sneakers | Nike