کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۵
علی اکبر حکمی زاده (زرند), کتاب جغرافی دبستان. سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران, ص ۲ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۲
ر. شهبازیان, تاسیس کودکستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۸
اداره معارف و اوقاف آذربایجان, درخ‍واس‍ت‌ اج‍ازه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ ن‍س‍وان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۸.
دایره متوسطه. اداره تعلیمات عمومی, درخواست خرید کتاب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۵
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, تدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۵.
۱۳۰۳
وزارت امورخارجه, برنامه درسی مدارس ایرانی استانبول. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۳.
۱۲۹۸
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, ن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌. م‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌, ص ۱ص, ۱۲۹۸.