کاربرگه

Found 48 results
فیلترها: کلیدواژه is کودکستان ها  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
غلامحسین شکوهی, نکته ای چند درباره تربیت کودکان خردسال. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۸۱-۹۰, نوشته شده.
۱۳۵۷
گفتگویی با خانم برسابه. پیوند مهر (ویژه نامه ماهنامه آموزش و پرورش، بزرگداشت معلم), ص ٣١-٣٦, ۱۳۵۷.
۱۳۴۹
شکرالله نجفی, آئین نامه کودکستانها. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
اکبر عسگری زاده و شکوهی, نگاهی به کودکستان های تهران, ش علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۵۱ص., ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
عقیلی, برنامه کلاس کارآموزی تربیت مربی. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۴۷.
تأسیس کودکستانها در شهرستانها به عهده بخش خصوصی است. آیندگان, ص ۹, ۱۳۴۷.
تدریس در کودکستان ها موقوف. آیندگان, ص ۱۲, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
اصغر محمدی و صانعی, نقاشی قرن بیستم و کودکان, ش نقاشي. دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا, تهران, ص ۵۷ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
طوسی, ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان ه‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
خبرهای فرهنگی : کلاس تربیت مربی کودک. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۷۹, ۱۳۴۴.
۱۳۳۳
رئیس اداره کل انطباعات و انتشارات وزارت فرهنگ, ب‍ازی‌ ب‍ا ال‍ف‍ب‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۳.
۱۳۳۰
اداره فرهنگ آذربایجان, تاسیس کودکستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۳۰.
۱۳۲۷
اسفندیاری, ت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ کلیمی ها. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۲۷.
۱۳۲۴
قمر دولت آبادی و دولت آبادی, پروین, شعرهای قمر دولت‌آبادی و پروین دولت‌آبادی (دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵۴ص, ۱۳۲۴.