کاربرگه

Found 32 results
فیلترها: کلیدواژه is ارامنه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۴
نوزاد ارمنی. ۱۳۳۴.
۱۳۱۵
مدیرکل وزا معارف, متحدالمآل. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۳
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, نشان دبستان اردشیر. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۳.
۱۳۱۲
اداره تعلیمات ولایات, برنامه تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۲.
ر. شهبازیان, تاسیس کودکستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
اداره کل معارف. دایره تعلیمات عمومی, ساعات تدریس زبان فارسی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
کودکان در بالماسکه. ۱۳۱۲.
میرزایانی, نامه خصوصی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۱۱
نمایش عالی اولین کودکستان ایرانی. آینده ایران, ص ٢, ۱۳۱۱.
۱۳۰۷
احمد محسنی, استفاده از زبان فارسی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۷.