کاربرگه

Found 21 results
فیلترها: پدیدآورنده is وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۶
کفیل شهرداری تهران, بازرسی از مکتب خانه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
علی اکبر حکمی زاده (زرند), کتاب جغرافی دبستان. سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران, ص ۲ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۲
ر. شهبازیان, تاسیس کودکستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
رئیس اداره معارف و اوقاف گرگان, گزراش وضعیت اجتماعی وپوشاک محصلین دارالتربیه گرگان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۱۲.
میرزایانی, نامه خصوصی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۹
اداره معارف کاشان, کتاب های درسی. آرشیو موزه آموزش وپرورش اصفهان, ص ۲ص, ۱۳۰۹.
۱۳۰۸
اداره معارف و اوقاف آذربایجان, درخ‍واس‍ت‌ اج‍ازه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ ن‍س‍وان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۸.
دایره متوسطه. اداره تعلیمات عمومی, درخواست خرید کتاب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
اداره معارف استرآباد, کتاب درسی عشایر. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص‌, ۱۳۰۷.
۱۳۰۵
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, تدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, نظامنامه مکتب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۴.
۱۳۰۳
وزارت امورخارجه, برنامه درسی مدارس ایرانی استانبول. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۳.
وزارت امورخارجه, تاسیس مدارس ایرانی در هندوستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۳۰۳.
۱۳۰۱
رئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان, مدرسه رشدیه. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۰۱.
۱۲۹۸
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, ن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌. م‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌, ص ۱ص, ۱۲۹۸.
۱۲۹۷
اداره معارف فارس, مدارس فارس. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۲۹۷.
۱۲۹۵
ریاست کل م خراسان, قانون مطبوعات. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۲۹۵.