کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is مواد شنیداری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
نورالدین زرین کلک, روشن روان, کامبیز, و گورانی, شیوا, اتل متل [صفحه گرامافون]. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
جبار باغچه بان, پژمان, احمد, دائمی, فریدون, نارنجیها, پرویز, پزشکیان, ایرج, جزئی, مرتضی, خلفی, سونیا, بخشایش, مهران, و کمال زاده, فریده, بابا برفی [صفحه گرامافون]. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌ , ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
فائقه رمزی, بابک [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, دختر لباس قرمزی [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران, ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, زشت روی خوش قلب [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ صفحه، ۳۳ دور، کوچک: همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, سرگذشت رویا [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب, ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, سه خوک مهربان [صفحه گرامافونِ]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, شنگول و منگول و حبه انگور [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, کفش دوز [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, گربه چکمه پوش [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.