شنگول و منگول و حبه انگور [صفحه گرامافون]

عنوانشنگول و منگول و حبه انگور [صفحه گرامافون]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانرمزی, فائقه
ناشرهدهد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب
پدیدآورندگان

مترجم و صاحب امتیاز: قائقه رمزی

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی، افسانه های جانوری, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری
فروسته‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گو: کتاب با صفحه؛ ۲
ارجاع کلیدی۱۷۸۹۳
متن کامل