اتل متل [صفحه گرامافون]

عنواناتل متل [صفحه گرامافون]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانزرین کلک, نورالدین, روشن روان, کامبیز, گورانی, شیوا
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌
پدیدآورندگان

ت‍نظیم‌ ش‍ع‍ر ن‍ورال‍دی‍ن‌زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍امب‍ی‍ز روش‍ن‌ روان‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ ش‍ی‍وا گ‍وران‍ی‌

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, شیوا گورانی, کامبیز روشن روان, کتاب, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری, نورالدین زرین کلک
ارجاع کلیدی۱۷۸۹۹
متن کامل